Ultimate magazine theme for WordPress.

Sigorta mukavelelerine yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi

Sigortacılık Kanunu’na atıfta bulunan yönetmelik, sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin hudutlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta kontratları, tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta kontratları ile mal ve hizmet satışıyla ilişkili sunulan sigortalara ait yordam ve temelleri belirliyor.

Yönetmeliğe nazaran, sigorta şirketleri, sigortacılık süreçleri ve bunlarla direkt irtibatı bulunan işler dışında öteki işle ilgilenemeyecek. Sigorta şirketleri ile sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri, reasürans mukaveleleri hariç risk taşıma ve riziko gerçekleştiğinde tazminat ödeme borcunu diğerine devredemeyecek.

Vücudu yahut fikri insan emeği olan ve aşikâr bir fiyat karşılığında iş görmeyi amaçlayan kontratlar, sigorta mukavelesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler, sigortacılık faaliyetinden sayılmayacak. Öte yandan ihtiyari garanti kapsamında verilen taahhütler bir bedel karşılığında yapılsa bile sigorta kontratı olarak kabul edilmeyecek.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında teminat verilmesine yönelik faaliyetler, “sigortacılık faaliyeti” olarak kabul edilecek.

Tüketici lehine yapılan sigorta mukaveleleri

Yönetmelik ile belirli bir mukavele bağlantısına bağlı olarak tüketici lehine yapılan sigorta kontratlarında sigorta ettiren, hiçbir halde tüketiciye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren yahut bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunamayacak. Tüketiciyle yaptığı mukavelede de bu istikamette tabirlere yer veremeyecek.

Aşikâr bir kontrat ilgisine bağlı olarak tüketici lehine yapılan sigorta mukavelelerinde, sigorta ettiren, yaptığı mukavele karşılığında sigorta şirketinden ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketinden fiyat, kurul yahut gibisi menfaat temin edemeyecek. Ayrıyeten, bu şirketler ile ortasındaki rastgele bir tüzel bağ nedeniyle, sigorta şirketine ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketine prim geliri sağlamak gayesiyle tüketici lehine sigorta mukavelesi akdedilemeyecek.

Sigorta mukavelelerinin bir hizmet paketi içerisinde sigortalıya ikram edilmesi halinde ise kelam konusu sigorta eserinin prim meblağı rastgele bir isim altında direkt ya da dolaylı olarak tüketiciden tahsil edilemeyecek.

Bu primin rastgele bir isim altında tahsil edilmesi yetkisiz aracılık faaliyeti olarak kabul edilecek.

Aralı akdedilen sigorta mukaveleleri

Uzaktan irtibat aracı vasıtasıyla uzaklıklı sigorta mukavelesi akdeden ya da akdedilmesine aracılık eden yetkili kuruluşların, gerekli ve kâfi tertip ile teknik alt yapıya sahip bulunması zarurî olacak.

Aralıklı akdedilen sigorta kontratlarında de poliçe verme yükümlülüğü devam edecek. Bu kapsamda kalıcı bilgi saklayıcısı aracılığıyla poliçe verilebilecek.

İlgili Haberler

Yetkili kuruluşların kendi elektronik ticaret ortamları hariç, mal ve hizmet pazarlaması yahut satışı yapılan elektronik ticaret ortamlarında, sigorta şirketi ile sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerinin eser ve faaliyetleri satışa sunulamayacak. Bununla birlikte, yetkili kuruluşlar bu alanlara reklam ve ilan verebilecek.

Sigortalının uzaktan bağlantı aracını şahsen kullanarak aralıklı sigorta kontratı akdetmesi gerekecek. Yetkili kuruluş haricindeki gerçek ve hukukî şahıslara ilişkin işyerlerinde, teknik işçi olmayan şahıslarca uzaktan irtibat aracı kullanılarak sigorta kontratı akdedilmesine aracılık edilemeyecek.

Bu karara ters davranılması ise yetkisiz aracılık faaliyeti olarak kabul edilip cezai yaptırıma tabi tutulacak.

Mal ve hizmet satışı ile ilişkili olarak sunulan sigortalar

Yönetmelik kapsamında bilgisayar, tablet, cep telefonu ve beyaz eşya üzere aygıtların satışına bağlı olarak elektronik aygıt, makine kırılması ve hırsızlık sigortası belirli kurallarda sunulabilecek.

Kelam konusu sigortaların sunulması için, sigortanın satılan mal yahut hizmetin tamamlayıcısı olması ve aygıtlarla birlikte yahut satıştan sonra birebir aygıtla kontaklı olarak alınması gerekecek.

Sigortaya ait yıllık primin, 3 bin liranın Tüketici Fiyat Endeksinin her yıl sonunda bir evvelki yılın aralık ayına nazaran değişimi dikkate alınarak arttırılması ile hesaplanacak fiyatı geçmemesi ve uzatılmış garanti teminatı verilen sigortalar hariç teminat mühletinin azami 2 yıl olması durumlarında da bu sigortalar sunulabilecek.

Seyahat bileti alım süreçlerinde bilet satışıyla birlikte yahut satıştan sonra tıpkı biletle irtibatlı olmak kaydıyla seyahatle ilgili risklere ait sigorta, yolcu nakliyeciliği hizmeti sunanların kendi internet sayfası ya da taşınabilir uygulaması üzerinden sunulabilecek.

Sigorta teminatının, sigorta şirketi yahut sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri haricindekiler tarafından verildiğini gösteren yahut bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunulamayacak. Sigorta mukavelesinin yapılmasına destek teşkil eden mukavelede bu istikamette sözlere yer verilemeyecek.

Sigortanın mağazada sunulması halinde, müşteri tarafından görülebilecek yerlere konulacak görsellerle, elektronik ticaret ortamında sunulması halinde ise müşterinin erişebileceği temas üzerinden; “Sigorta teminatının hangi sigorta şirketi ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından verildiği”, “Sigortanın konusu ve kapsamı ile rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta tazminatının, riski üstlenen sigorta şirketi ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödeneceği”, “Sunulan sigortaya ait ek bilgilere nereden ulaşılacağı” hakkında açıklamalara yer verilecek.

Öte yandan mal ve hizmet satışıyla kontaklı sigorta sunanlara ödenecek hizmet bedeli primle irtibatlı olamayacak.

Bu ortada ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile “Sigortacılık Kapsamında Pahalandırılacak Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Kontratları ile Uzaklıklı Akdedilen Sigorta Mukavelelerine Ait Yönetmelik” de yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında yürütülen iş süreçleri, 1 Eylül 2021’e kadar yeni yönetmelikle uyumlu hale getirilecek.

Comments are closed.