usta kredi

Resmi Gazete’de bugün (25.06.2021)

YASAMA KISMI

KANUN

7328 Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Diplomatik, Hizmet ve Özel Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Muahedenin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4135)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Katar Devleti Hükûmeti Ortasında Askerî Sıhhat Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4136)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Unsurunun (3) Numaralı Fıkrası Kararının, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Devri İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)

–– Kaş-Kekova Özel Etraf Müdafaa Bölgesinin Hudutlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4138)

–– Ihlara Özel Etraf Muhafaza Bölgesinin Sonlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4139)

–– 154 kV (PS-5 Gaziantep-1) Brş.N.-Kuzeyşehir Güç İletim Sınırı Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4140)

–– Gaziantep İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9G6021 Şatırhüyük-İncirli Güç Nakil Hattı”nın İmali Maksadıyla Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4141)

–– Gaziantep İli Hudutları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “8G4030 Köseler KÖK-Toydemir KÖK Güç Nakil Hattı”nın İmali Gayesiyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4142)

–– Gaziantep İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “9G5024-Güllühüyük-Yelliburun Güç Nakil Hattı”nın Üretimi Emeliyle Kelam Konusu Güzergâha İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4143)

–– Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Kuruluşları Hakkında Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4144)

–– Özel Hastaneler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4145)

–– Birtakım Fakültelerin Kurulması, Birtakım Yüksekokul ve Fakültelerin Kapatılması, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olan Hoş Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İsmi Altında Birleştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti’nde Akademik Ünite Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4146)

–– Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun İsminin İstanbul Sıhhat ve Toplumsal Bilimler Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4147)

YARGIÇLAR VE SAVCILAR ŞURASI KARARI

–– Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Birinci Dairesinin 24/06/2021 Tarihli ve 485 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Orman Eserlerinin Satış Metot ve Temelleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4148)

–– Toplumsal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yönetmeliği

–– Orman Eserlerinin Satış Metot ve Temelleri Hakkında Yönetmelik

–– Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine Ait Uygulama Asılları Bildirimi (No: 2021/21)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2019/3512 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Comments are closed.