Ultimate magazine theme for WordPress.

İcra ve iflas kanununu değiştiren teklif TBMM’den geçti

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Konseyi’nde kabul edildi.

Düzenlemeye nazaran, iflas yönetim memurları, uzmanlık bölge konseyleri tarafından oluşturulan iflas yönetim memurları listesinden seçilecek. Bu halde seçilen iflas yönetim memurlarından birinin yeminli mali müşavir yahut özgür muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması mecburî olacak.

Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı tarafından müsaade verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması kuralı aranacak. Listede görevlendirilecek memur bulunmaması halinde liste dışından görevlendirme yapılabilecek.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak. Satışta işletmenin devamlılığı ve iktisada olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi kararları uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar başka farklı satılacak.

Rehinli malın konkordato projesine nazaran işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor yahut değeri düşecek ya da koruması masraflı olacak ise satışına müsaade verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacak.

Süreksiz ve kesin mühlet müddetince devam eden mukaveleler nedeniyle borçlanılan edimler, karşılıklı olarak ifa edilecek.

Borçlu, mahkemenin müsaadesi dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak; taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için kıymet arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek ve takyit edemeyecek. Aksi halde yapılan süreçler kararsız olacak. Mahkeme, bu süreçler hakkında karar vermeden evvel komiserin görüşü ile alacaklılar konseyinin muvafakatini almak zorunda olacak.

Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin kolay yahut ismi tasfiye adabına nazaran yapılmasına ve gerektiğinde ismi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek. Bu halde iflas yönetimine ilişkin misyon ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacak.

Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere süreksiz mühlet kararından sonra komiserin müsaadesiyle akdedilmiş borçlar, ismi konkordatoda, konkordato kaidelerine tabi olmayacak, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine husus edilebilecek ve rehinli alacaklardan çabucak sonra, öteki bütün alacaklardan evvel ödenecek.

İflas yönetim memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme tarzı dikkate alınmaksızın iflas yönetim memuru görevlendirilecek. Bir kişinin eş vakitli olarak beşten fazla belgede memur olarak misyon alma yasağının takibi gayesiyle görevlendirilen iflas yönetim memurları, icra mahkemesinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesi uzmanlık bölge konseyine bildirilecek.

Harçlar Kanunu’ndaki düzenlemeyle yapı kullanma müsaade evrakı verilmesi sırasında yapı kullanma müsaadesi harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle yapı kullanma müsaade dokümanı düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği süreçleri resen yapılacak. Yapı kullanma müsaade evrakını düzenlemeye yetkili yönetim tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma müsaade dokümanı ile yapı aplikasyon projesine nazaran kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenecek. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimi üzerine ayrıca bir evrak aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilecek. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise kat irtifakının tesciline ilişkin resmi senede ve kat mülkiyetinin kurulmasındaki istem ve dokümanlara dayalı olarak ayrıca bir doküman aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilecek.

Yapı kullanma müsaade dokümanı düzenlenen tüm yapılarda, Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne yüklenemeyen yapı kullanma müsaade evrakı ile yapı aplikasyon projesinin yetkili yönetim tarafından elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi halinde, cins değişikliğiyle ilgili kararlara nazaran süreç yapılacak.

Emlak Vergisi Kanunu’ndaki değişikliğe nazaran, tapu müdürlükleri, bina ve arazinin evre ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi pahası ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulayacak. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, kamulaştırma halleri ile özel kanunlarda öngörülen öbür haller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin periyot ve ferağı yapılmayacak.

Tapu dairelerinin zaman ve ferağ sürecini, ilgili belediyelere bildirebilmesi için elektronik altyapının hazırlanabilmesi maksadıyla geçiş süreci öngörülüyor. Belediyeler bu mevzudaki elektronik altyapılarını 1 Ocak 2023’e kadar kurarak ilgili tapu müdürlüklerinin kullanımına açacaklar.

İlgili Haberler

Belediye Gelirleri Kanunu’na eklenen yeni hususla iş yapma kolaylığı ıslahatları kapsamında birleştirilen birtakım inşaat müsaadeleri prosedürlerine bağlı olan harçlar, bedel ve fiyatlar de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilecek. Bu sayede, idari müracaat olarak birleştirilen süreçlerin art planında var olan ödeme süreçlerinin tek seferde yapılabilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanuna eklenen yeni hususa nazaran, su ve kanalizasyon durum evrakı ile temas ve iştirak talebinin inşaat ruhsatı başvurusu ile birlikte yapılması halinde, İSKİ tarafından yıl içinde belirlenen su ve kanalizasyon durum evrakı fiyatı ile irtibat ve iştirak bedeli hesaplanarak ilgili belediye tarafından tahsil edilecek. İlgili belediye tarafından tahsil edilen su ve kanalizasyon durum evrakı fiyatı ile ilişki ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba husus edilmeden İSKİ’nin hesabına aktarılacak.

Motorlu araçlar zarurî mali sorumluluk sigortası tazminat hesaplamaları

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılarak motorlu araçlar mecburî mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapıldı. Bu tazminatlardan paha kaybı tazminatında aracın piyasa pahası, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan modülleri ile hasar meblağı dikkate alınacak.

Takviyeden mahrum kalma tazminatı, ulusal doğum ve mevt istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve mecburî mali sorumluluk sigortası genel kaidelerinde yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Daima sakatlık tazminatında, ulusal doğum ve vefat istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve mecburî mali sorumluluk sigortası genel koşullarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve daima sakatlık oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak. Bunların uygulanmasına ait adap ve asıllar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek.

Kanunla zarurî mali sorumluluk sigortası dışında kalan konulara da ekleme yapılıyor. Buna nazaran, dayanaktan mahrum kalan hak sahibinin, takviye şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri; gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti üzere dolaylı ziyanlar; hasar sebebiyle trafikten çekme yahut hurdaya çıkarılma süreci görmüş araçların bedel kaybı tazminatı talepleri zarurî mali sorumluluk sigortası dışında kalacak.

Terörle Uğraş Kanunu kapsamındaki terör aksiyonlarında ve bu aksiyonlardan doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör hareketlerinde kullanıldığını yahut kullanılacağını bilerek binen şahısların ve terör ve sabotaj aksiyonunda yer alan şahısların uğradıkları ziyanlara ait talepler de zarurî mali sorumluluk sigortası dışında tutulacak.

Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu kapsamında Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan gelir kaybına ait ödemelerde, sigortacının Toplumsal Güvenlik Kurumuna karşı sorumluluğu varsa bu sorumluluk sigortacının kendi sigortalısının kusuru oranında devam edecek.

3 unsur ihdas edildi

Genel Kurul’da kabul edilen önergelerle düzenlemeye 3 yeni husus ihdas edildi.

Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan değişiklikle, bildiri dahil eksik yahut yanılgılı kamulaştırma süreçleri bulunmasına karşın yönetim ismine tescil edilmiş olan taşınmazların pahası, yönetim ismine tescil edildiği tarih değerleme tarihi olarak temel alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilecek. Tespit edilen bu bedel, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosundaki aylık değişim oranları temel alınarak, dava tarihi prestijiyle güncellenecek ve hesaplanan meblağ hak sahibine ödenecek.

Bu unsur, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, kanun yolu incelemesindekiler dahil görülmekte olan davalarda da uygulanacak.

Kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış yahut kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına karşın 4 Kasım 1983 tarihinden bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan yahut kamu faydasına ait bir gereksinime tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara yahut kaynaklara kısmen yahut büsbütün yahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin isteği olmaksızın fiili el konulması yahut tüzel el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ait davalarda verilen kararlar, taşınmaz mal ile ilgili birebir haklar kapsamındaki kararların icrasına ait kararlara nazaran yerine getirilecek.

Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, katılaşmamış mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri, katılaşmış mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulacak.

Comments are closed.