Ultimate magazine theme for WordPress.

BDDK: Kimi pandemi takviyeleri 3 ay daha uzatıldı

Birtakım pandemi dayanakları 3 ay daha uzatıldı.

BDDK tarafından yapılan duyurunun ayrıntısı şöyle:

Konsey Başkanlığının 16.06.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 16.06.2021 tarih ve E-24049440-010.99-16442 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda,

A- Pandemi nedeniyle global piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir periyotta, gerçek kesiti, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek hedefiyle, bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken birtakım yükümlülüklerde süreksiz nitelikli birtakım düzenlemeler yapan geçmişte alınmış kimi Heyet Kararlarının ve talimatların tekrar kıymetlendirilmesi sonucunda, kelam konusu düzenlemelerin tıpkı emellerle uzatılmasının yerinde olacağına ve bu çerçevede 08.12.2020 tarihli ve 9312 sayılı Şura Kararı ile 30.06.2021 tarihi itibariyle müddetinin dolacağı belirtilen,

– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelik uyarınca kredi riskine temel fiyat hesaplamasında, nakdî varlıklar ile mali olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para ünitesindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca kıymetlenmiş meblağları ve ilgili özel karşılık fiyatları hesaplanırken, hesaplama tarihinden evvelki son 252 iş gününe ilişkin Merkez Bankası döviz alış kurlarının kolay aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine,

– 17.03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Konsey Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü ve 5’inci hususları kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme müddetinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye karşın İkinci Kümede sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine nazaran ayırmalarına devam olunmasına,

– 19.03.2020 tarihli ve 8950 sayılı Konsey Kararında belirtildiği üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde ve tıpkı unsurun altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme müddetinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye karşın “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine nazaran karşılık ayrılmasına devam olunmasına,

– 27.03.2020 tarihli ve 8970 sayılı Konsey Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü unsuru kapsamında kredilerin İkinci Kümede sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme mühletinin, Birinci Kümede izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye karşın Birinci Kümede sınıflandırılmaya devam olunan -krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine nazaran ayrılmasına devam edilmesine,

– 27.03.2020 tarihli ve 8971 sayılı Heyet Kararında belirtildiği üzere, Bankaların Kredi Süreçlerine Ait Yönetmeliğin 12/A unsurunun altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Asılları Hakkında Yönetmeliğin 11/A hususunun beşinci fıkrası uyarınca, bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30.06.2021(işbu Karar tarihi itibariyle 30.09.2021) tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme mühletinin, Bankaların Kredi Süreçlerine Ait Yönetmeliğin 12/A unsurunun üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Asılları Hakkında Yönetmeliğin 11/A unsurunun ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade sonlarında dikkate alınmamasına,

– 30.03.2020 tarihli ve 8975 sayılı Konsey Kararında belirtildiği üzere, bankaların kart borçlarını öteledikleri mühlet boyunca kart hamillerinden minimum fiyat da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz periyotlar tanımlayabilmelerine,

İlgili Haberler

– 09.07.2020 tarihli ve 9093 sayılı Konsey Kararında belirtildiği üzere, minimum ödeme meblağı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22’nci unsurunun altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı yahut nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına yönelik uygulamaların 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmasına,

B- 08.12.2020 tarihli ve 9312 sayılı Şura Kararı uyarınca 30.06.2021 tarihi itibariyle mühleti dolacak olan,

– Bankaların sahip oldukları menkul değerlerden, “Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkların Bankaların Özkaynaklarına Ait Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak fiyatında dikkate alınmayabilmesine,

– Bankaların sahip oldukları menkul değerlerden, 23.03.2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların paha düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Durum / Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı para net genel durumu hesaplamasında dikkate alınmayabilmesine,

– 09.06.2020 tarihli ve 9054 sayılı Heyet Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Metot ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin (Karşılıklar Yönetmeliği) 16’ncı unsurunun ikinci fıkrasında yer verilen emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğunun uygulanmamasına,

– 17.03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Konsey Kararında belirtildiği üzere, Karşılıklar Yönetmeliğinin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinde yer verilen “Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme müddeti içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken yahut bu izleme mühleti içinde bir sefer daha tekrar yapılandırmaya tabi tutulan” kredilerin, 3.grup-Tahsil İmkânı Sonlu krediler altında sınıflandırılmasını kaide koşan kararının uygulanmamasına,

– 08.11.2019 tarihli ve 8653 sayılı Şura Kararında belirtilen,

Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen yahut tıpkı olarak ödeme yapılan kredilerin, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı unsurunun dördüncü fıkrası kararından istisna tutulmasına,

Tekrar yapılandırılan donuk alacakların, İkinci Küme altında yine yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması için sağlanması gereken, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 7’nci unsurunun beşinci fıkrasının (b) bendinde “bir yıl” olarak belirtilen izleme mühletinin “altı ay” olarak uygulanmasına ait başka uygulamaların ise, bankacılık bölümünün mali bünyesine ait göstergelerin daha şeffaf bir halde izlenebilmesini ve muhtemel risklerin daha faal bir halde yönetilebilmesini teminen 30.06.2021 tarihinden itibaren son verilmesine,

C- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

-iDeal Haber Merkezi-

Comments are closed.