Ultimate magazine theme for WordPress.

BDDK birtakım pandemi takviyelerini Eylül sonuna uzattı

Bankacılık bölümünde belirlenen kimi pandemi takviyelerinde 3 ay uzatma kararı alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıklamasında, pandemi nedeniyle bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken kimi yükümlülüklerde süreksiz nitelikli birtakım düzenlemelerin tekrar değerlendirildiği ve 30 Haziran’da sona ermesi gereken kimi düzenlemelerin Eylül ayı sonuna uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Eylül sonuna uzatılan düzenlemeler şunlar oldu:

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelik uyarınca kredi riskine temel fiyat hesaplamasında; mali varlıklar ile mali olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para ünitesindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca pahalanmış meblağları ve ilgili özel karşılık fiyatları hesaplanırken, hesaplama tarihinden evvelki son 252 iş gününe ilişkin Merkez Bankası Döviz alış kurlarının kolay aritmetik ortalamasının kullanılabilmesi 3 ay uzatıldı.

Donuk alacak sınıflaması için gecikme mühleti 180 gün olarak uygulanmaya devam edecek

İlgili Haberler

Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme mühletinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye karşın İkinci Kümede sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine nazaran ayırmalarına devam edilecek.

Finansal kiralama ve faktoring bölümüyle ilgili 90 gün gecikme mühletinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye karşın “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine nazaran karşılık ayrılmasına devam olunmasına karar verildi.

Kredilerin İkinci Kümede sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme müddetinin, Birinci Kümede izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye karşın Birinci Kümede sınıflandırılmaya devam olunan -krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine nazaran ayrılması da Eylül sonuna kadar devam edecek.

Bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30 Eylül tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme müddetinin, Bankaların Kredi Süreçlerine Ait Yönetmeliğin 12/A hususunun üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Asılları Hakkında Yönetmeliğin 11/A hususunun ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade hudutlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

Bankaların kart borçlarını öteledikleri müddet boyunca kart hamillerinden taban fiyat da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz devirler tanımlayabilmelerine, minimum ödeme meblağı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci unsurunun altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı yahut nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına yönelik uygulamaların 30 Eylül tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Comments are closed.