Ultimate magazine theme for WordPress.

4. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen teklifle, idari müracaatlara yanıt verme müddeti 60 günden 30 güne, karşılık verme mühletinin kısaltılmasına bağlı olarak kesin olmayan karşılıklar için öngörülen bekleme mühleti ise 6 aydan 4 aya indirilecek. Böylelikle şahısların hukuksal durumları bir an evvel besbelli hale gelecek ve mahkemeye erişim hakkı kuvvetlendirilmiş olacak.

İdari Yargılama Yolu Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, üst makamın yahut üst makam yoksa süreci yapmış olan makamın yanıt verme mühleti 60 günden 30 güne indirilecek.

İdari aksiyonlar nedeniyle dava açmadan evvel yönetime yapılan mecburî müracaatlara ait yönetime tanınan 60 günlük karşılık verme mühleti de 30 güne düşürülecek.

Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul müddette yargılanma hakkı ile hak arama hürriyetinin daha aktif korunması için idari yargı mercilerince verilen son kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak.

Düzenlemenin maddeleşerek yürürlüğe girmesinden evvel yapılmış idari müracaatlar bakımından, yönetimin karşılık verme mühleti 60 gün, kesin olmayan yanıtlar için öngörülen bekleme mühleti ise 6 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.

Bayana şiddetle çaba

Bayana karşı şiddet aksiyonlarıyla daha faal uğraş edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması gayesiyle, eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden mahrum kılma” hatalarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşandığı eşi de kapsayacak.

Bilişim sistemlerinin, banka yahut kredi kuruluşlarının ya da banka yahut kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen hatalarda, davaya bakma yetkisi bakımından kabahatin işlendiği yer mahkemesine ek olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak. Düzenlemeyle, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde verilebilecek yetkisizlik kararları nedeniyle ortaya çıkacak vakit ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

Şahidin zorla getirilmesi

Teklifle, adabına uygun olarak çağrılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen şahitler hakkında verilen zorla getirme kararlarının bildirilmesine ait ek bir tarz getiriliyor. Buna nazaran, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yargısal aktiflik ve verimliliğin artırılması hedefiyle mevcut yönteme ek olarak zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta üzere bağlantı bilgilerinin evrakta bulunması halinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de şahide bildirilecek.

Tabiri alınmak maksadıyla düzenlenen yakalama buyruğu üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, Cumhuriyet savcısının buyruğu doğrultusunda özgür bırakılabilecek. Bu karar her yakalama buyruğu için fakat bir defa uygulanabilecek. Taahhüdünü yerine getirmeyen bireye, yakalama buyruğunun düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından bin lira idari para cezası verilecek.

Katalog hatalarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli hata kuşkusunun somut kanıtlara dayanmasına bağlı hale getirilecek.

Tutuklamaya, tutuklamanın devamına yahut bu bahisteki bir tahliye isteminin reddine ait hakim yahut mahkeme kararlarında, mevcut şartlara ek olarak isimli denetim uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren kanıtlar de somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

İlgili Haberler

Konutu terk etmeme yükümlülüğü, şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak, bu yükümlülük altında geçen her iki günün, cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınacağı karara bağlanıyor.

İsimli denetim yükümlülüğü süresiz olmayacak

Düzenlemeyle, gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde isimli denetim yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği konusunun yargı mercilerince muhakkak aralıklarla incelenmesi mecburî hale getirilecek.

Soruşturma evresinde, şüphelinin isimli denetim yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği konusunda en geç 4 aylık aralıklarla Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından bir karar verilecek.

Kovuşturma evresinde ise mahkeme, hakkında isimli denetim kararı bulunan sanığın bu yükümlülüğünün devam edip etmeyeceğine en geç 4 aylık müddet içinde resen karar verecek.

İsimli denetim müddeti, ağır ceza mahkemesinin misyonuna girmeyen işlerde en çok 2 yıl olup, bu müddet, zarurî hallerde münasebeti gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilecek. Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren işlerde ise isimli denetim mühleti en çok 3 yıl olup, bu mühlet, mecburî hallerde münasebeti gösterilerek uzatılabilecek. Lakin uzatma müddeti, toplam 3 yılı, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Kısmında tanımlanan kabahatler ile Terörle Gayret Kanunu kapsamına giren hatalarda 4 yılı geçemeyecek.

İddianamede kanıtla ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde olduğu üzere beraat kararı verilmesi halinde de tespit yahut dinlemeye ait kayıtlar, hakim kontrolü altında yok edilecek.

İddianamede olayların kanıtlarla ilişkilendirilerek açıklandığı kısımda, yüklenen cürmü oluşturan olaylar ve hatanın kanıtlarıyla ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek.

İddianameye ait bilgiler ve duruşma tarihi; telefon, telgraf, faks, elektronik posta üzere bağlantı bilgilerinin evrakta bulunması halinde bu araçlardan yararlanılmak suretiyle de bildirilecek.

Kovuşturma evresine geçildiğinde davet kağıdına iddianame de eklenecek.

Seri muhakeme yönteminde yaptırımın belirlenmesi bakımından şartları bulunması halinde zincirleme suça ait kararlar uygulanabilecek.

Mahkemece tespit edilen eksiklikler, Cumhuriyet savcısı tarafından tamamlandıktan sonra talep yazısı yine düzenlenerek mahkemeye gönderilebilecek.

Duruşma günü belirlendikten sonra kolay yargılama metodu uygulanamayacak.

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve isimli denetime ait verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı etrafında bulunduğu asliye ceza mahkemesi yargıcına ilişkin olacak. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hallerde, itirazların gecikmeksizin incelenmesi için karara itiraz edilen sulh ceza hakimliği tarafından gerekli önlemler alınacak. Sulh ceza hakimliği işleri, asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi liderine ilişkin olacak.

Comments are closed.